Történet

1946 Mihály király által ellenjegyzett 276/1946. 04. 09. számú törvényerejű rendelet nyomán, Kolozsváron magalakult egy magyar nyelvű Zene-és Színművészeti Konzervatórium, a marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem jogelődje; 

1948  a Közoktatási Minisztérium 263.327/1948. számú rendelete alapján, Kolozsváron két művészeti intézmény kezdte meg tevékenységét: a Román Művészeti Intézet zene, színművészet és tánc szakokkal, illetve a Magyar Művészeti Intézet zene, rendező, színművészet és tánc szakokkal, amelynek a keretében tovább folytathatták tanulmányaikat a Konzervatórium hallgatói; 

1950  a Minisztertanács 1137/1950. 11. 6. számú határozata alapján a két kolozsvári Művészeti Intézet színházművészeti karainak az összevonásával megalakult a „Szentgyörgyi István” Színművészeti Intézet, egy román nyelvű színművészeti tagozattal és egy magyar nyelvű színművészeti és rendezői tagozattal; 

1954 a Minisztertanács 1508/1954.08.14. számú határozata alapján a kolozsvári intézmény román nyelvű színművészeti tagozatát és magyar nyelvű tagozat rendező szakát áthelyezték a bukaresti „I.L.Caragiale”Színház-és Filmművészeti Intézetbe, a magyar nyelvű színművészeti szakot pedig „Szentgyörgyi István”Színművészeti Intézet néven Marosvásárhelyre; 

1962  felavatták az egyetem gyakorló színpadát, a Stúdió Színházat, amely rövid időn belül az erdélyi magyarság hetedik színházává nötte ki magát; 

1972  újraszervezték rendező szakon az egyetemi tanulmányokat, amelyet egyetlen évfolyam végzett el; 

1976  újraindították a román nyelvű színészképzést; 

1991  újraszerveztük a rendező képzést román és magyar nyelven; 

1991  az intézmény megnevezése átváltozott Marosvásárhelyi Színművészeti Akadémiává; 

1992  megszerveztük az első nemzetközi színháztudományi konferenciát; 

1995  megszerveztük a színháztudományi szakképzést magyar és a következő évben román nyelven is; 

1998  Románia Kormányának 57/1998.02.02. számú határozata nyomán az intézmény neve Színházművészeti Egyetemmé változott át; 

2000  megjelent az egyetem Symbolon című több nyelvű, tudományos szemléjének első száma; 

2001  az országos akredditációs bizottság akredditálta az egyetemen folyó rendező képzést; 

2002 az országos akredditációs bizottság 1336/13.06.2002 számú ideiglenes műkődési engedélye alapján megszerveztük a bábművész képzést; 

2003  az országos akredditációs bizottság 1412/2004. 06. 01. végzésével akredditálta színháztudományi szak mükődését; 

2003  a tudományos kutatás országos tanácsa 3/CC-C oklevelével elismerte az egyetemen szervezett Színházművészeti és Színháztudományi Műhely mükődését; 

2004  az országos akredditációs bizottság 76/2005.01.12. számú átíratával /külön-külön újraakredditálta a román és a magyar nyelvű színészképzést; 

2004  az országos akredditációs bizottság 1401/2004.06.01. számú ideiglenes mükődési engedélye alapján megszerveztük a zenetanári képzést; 

2004  az Oktatási Minisztérium 34.973/2004.07.29. számúengedélye alapján nyelv és beszéd az előadás művészetben címmel mesterfokozatú képzést indítottunk román nyelven, 2006 pedig magyar nyelven is; 

2005  az Oktatási Minisztérium 33.301/2005.06.13 számú engedélye alapján mesterfokozatú rendező képzést szerveztünk román és magyar nyelven; 

2005  az egyetem az Oktatási és Kutatási Minisztérium 5661/2005.12.12 számú rendeletével elnyerte a doktor képzés megszervezésének jogát a színháztudományok terén; 

2005  Románia Kormányának 88/2005 számú határozata két kar műkődését tette lehetővé a masrosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemen: a színházművészeti és a zeneművészeti karokét; 

2005  Befejeződtek aPálffy Ház átalakítási munkálatai és átadtuk a megújtott épületet az oktatás számára;

2006  Átadtuk hallgatóink használatába, a Prospero Alapítvánnyal kötött szerződés alapján, az egyetem kollégiumának az épületét;

2007  Átadtuk a látványtervező szakos és zenetanár szakos  hallgatók használatára az egyem udvarán befejezett épületet.

2008  A felsőoktatási minőségbiztosítási tanács újraakkreditálta a rendező szakot, engedélyezte a látványtervező szak indítsát és akkreditálta a színész szakos mesterképzést román és magyar nyelven.

2009  A felsőoktatási minőségbiztosítási tanács engedélyezte a mozgásművészeti szak, valamint új mesterképzések indítását teatrológia, drámaírás, bábművészet és rendező szakokon, román és magyar nyelven. Az egyetem udvarán felújított épületben a könyvtár, az adminisztratív irodák egy része és vendégszobák kaptak helyet. Az 1093/2009-es kormányhatározat alapján, az egyetem új neve Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

2010    A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem megkata az emelt szintű akkreditációt a felsőoktatási minőségbiztosítási tanácstól.

2011    Akkreditálták a magyar nyelvű zenetanár szakot, engedélyezték az audiovizuális kommunikáció  - multimédia szakot alapképzésen és újra akkreditálták a színész, bábszínész és teatrológia szakokat alapképzésen, román és magyar nyelven. 

2012    Akkreditálták a román nyelvű zenetanár szakot

2013    Akkreditálták a magyar nyelvű látványtervező szakot és újra akkreditálták a román nyelvű rendező szakot és a színművészet magiszteri képzést. 

 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem jelenleg a 493/17.07.2013-es kormányhatározat alapján, a Magyar Művészeti és a Román Művészeti Karokkal működik, háromfokú képzést biztosít a színházművészet szakterületen és alapképzést a zeneművészet és képzőművészet és kommunikáció területeken.

Alapító okiratok

I.

KIVONAT A MAGYAR ZENE- ÉS SZÍNMŰVÉSZETI KONZERVATÓRIUM (FŐISKOLA) ALAPÍTÓ OKIRATÁBÓL

MŰVÉSZETÜGYI MINISZTÉRIUM 

276. SZ. TÖRVÉNYRENDELET

 I. MIHAI, 

Isten kegyelméből és a nemzet akaratából Románia királya […] 

Elrendeljük és törvénybe iktatjuk:

 TÖRVÉNYRENDELET 

A Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) létrehozásáról Kolozsváron

I. cikkely – E törvényrendeletnek a Monitorul Oficialban való megjelenésétől számított hatállyal Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) létesül Kolozsváron. 

II. cikkely – A Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) a felsőoktatás működésére és megszervezésére vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján fog működni. 

III. cikkely – A Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) a következő tanszéki, tanársegédi és adminisztratív állománnyal fog működni.

Tanszékek: 

Színpadi beszéd, dráma és komédia, 1. 

Színházi rendezés, 1. 

[Zeneművészeti tanszékek felsorolása]

 

Tanársegédek: 

Színpadi beszéd, dráma és komédia, 1. 

[Zeneművészeti tanársegédi állomány felsorolása]

Adminisztratív személyzet: 

Első titkár […] 1. 

Titkár […] 1. 

Altiszt […] 2.

IV. cikkely  - A volt Kolozsvári Magyar Állami Konzervatórium azon tanárai, akik megfelelnek a felsőoktatás megszervezését szabályozó törvényes előírásoknak, végleges tanári besorolást kaphatnak (a létrehozott új intézményben), az eddigi szolgálati évek alapján őket megillető jogok elismerésével.

Azon tanárok, akik (a létrehozott új intézményben) nem kapnak végleges tanári besorolást, tanársegédként alkalmazhatók, az eddigi szolgálati évek alapján őket megillető jogok elismerésével.

V. cikkely – [a tanárok besorolását végző bizottság összetételéről rendelkezik] 

VI. cikkely –  a Kolozsvári Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium [Főiskola] ingyen fogja használni a volt Kolozsvári Magyar Állami Konzervatórium Mócok útja 5. sz. alatti épületét és ingóságait 

VII. cikkely – A törvényrendelettel létrehozott Kolozsvári Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) állásainak betöltésére az 1946. április 1. utáni időszakban kerül sor.

A Művészetügyi Minisztérium 1946/1947 évi költségvetésébe fogja iktatni a létrehozott konzervatórium [Főiskola] működtetéséhez szükséges személyi és anyagi kiadásokat fedező összeget. 

Kelt Bukarestben, 1946. április 8. 

 

         MIHAI 

           [királyi ellenjegyzés]

 

M. Ralea                                                                                                Gh. Tătărescu,   

művelődésügyi miniszter                                                            ideiglenes pénzügyminiszter 

FORRÁS: 

Monitorul Oficial (Partea I A) Nr. 85., 1946. április 10., p. 3618. 

 

II.

KIVONAT A KÉT KOLOZSVÁRI MŰVÉSZETI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATÁBÓL

KÖZOKTATASÜGYI MINISZTÉRIUM

 Mi, a közoktatásügy minisztere, 

A Hivatalos Közlöny 1948. augusztus 3-i számában közölt 175. számú, az oktatásügy reformja végett hozott törvényrendelet előírásait figyelembe véve 

Határozatba iktatjuk:

 

1. cikkely – A felsőoktatás intézményei a következők: 

Egyetemek. 

Felsőoktatási intézetek. 

[…] 

8. cikkely -  A felsőoktatási intézetek a következők: 

[…] 

Kolozsvári [román tannyelvű] művészeti intézet, a következő karokkal: 

Zeneművészeti kar, 4 tanszakkal:

a) Hangszeres zene 

b) Ének 

c) Zeneszerzés 

d) Zenetudomány és folklór 

Tanulmányi idő 4 év. 

Színművészeti kar, 3 tanszakkal: 

a) Színművészet 

b) Rendezés 

c) Színháztudomány 

Tanulmányi idő 4 év. 

Képzőművészeti kar, 2 tanszakkal: 

a) Folklór 

b) Táncművészet 

Tanulmányi idő 3 év.

Kolozsvári magyar tannyelvű művészeti intézet, a következő karokkal:

Zeneművészeti kar, 4 tanszakkal: 

e) Hangszeres zene 

f) Ének 

g) Zeneszerzés 

h) Zenetudomány és folklór 

Tanulmányi idő 4 év. 

Színművészeti kar, 3 tanszakkal: 

d) Színművészet 

e) Rendezés 

f) Színháztudomány 

Tanulmányi idő 4 év. 

 

9. cikkely – Doktorátusi képzést, amelynek időtartama 3 év a következő egyetemek és felsőoktatási intézetek keretében szerveznek: 

[…] 

Bukaresti művészeti intézet 

10. cikkely – A felsőoktatási intézetek keretében az illetékes minisztériumok felsőfokú szaktanfolyamokat szervezhetnek. 

11. cikkely – Az együtt élő nemzetiségekhez tartozó doktorandusok anyanyelvükön védhetik meg dolgozatukat minden doktorátusvezető központban. 

12. cikkely – A másod- és felsőbb éves egyetemi hallgatók számára a minisztérium meg fogja határozni [az új felsőoktatási rendszerre való] áttérés feltételeit. 

13. cikkely – A felsőoktatási igazgató urat megbízzuk jelen határozat végrehajtásával. 

 

Kelt 1948. október 25.

 

        Gh. Vasilichi, 

        Miniszter

Nr. 263.327.

 

FORRÁS: 

Monitorul Oficial (Partea I A) 249. sz., 1948. október 26.

 

III.

KIVONAT

 

A Román Népköztársaság Hivatalos Közlönyéből 

101. szám 1950. november 6.

1137. sz. Határozat 

A felsőoktatási végzettségű művészeti munkaerő oktatására vonatkozóan

 A Minisztertanács, 1950. október 20-ai gyűlésén, 

A Művészeti Bizottság 1696. számú, 1950. szeptember 23-i beszámolójának meghallgatása után; 

A Román Népköztársaság Alkotmányának 72. cikkelyének szellemében 

Elhatározza:

1. cikkely – A felsőoktatási végzettségű művészeti munkaerő oktatása a következő Művészeti Felsőoktatási intézményekben történik: 

....

A kolozsvári Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben, román tannyelvű színművészeti szakon, és magyar tannyelvű színművészeti és rendezői szakon. 

 Dr. Petru Groza, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Chivu Stoica, I. Chişinevski, Ed. Mezincescu, Miron Constantinescu, Stanciu Stoian, I. Vinţe, Emil Bodnăraş, Alex. Bârlădeanu, Gh. Gaston Marion, Gh. Vasilichi, Stelian Niţulescu, A. Bunaciu, Const. Prisnea, V. Vaida, V. Malinschi