Alapképzés

FELVÉTELI  A  2024-2025-ös TANÉVRE

 

ALAPKÉPZÉS

SZAKTERÜLET

SZAK

TANULMÁNYI IDŐ

BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK*

Állami*

 költségtérítéses 

 

    MAGYAR MŰVÉSZETI KAR

SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

 

Színművészet

4 év - nappali

75

Bábművészet

4 év - nappali

75

Rendező

4 év - nappali

73

Teatrológia

3 év - nappali75

VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK

Látványtervező szak

3 év - nappali

75

FILM ÉS MÉDIA

Audiovizuális kommunikáció-

forgatókönyv- és reklámírás, média

3 év - nappali

75

ZENE

Zene

3 év - nappali

75

 

* a helyek az Oktatási Minisztérium jóváhagyása esetén érvényesek

 

Megjegyzés: A roma nemzetiségű jelentkezők 2024. július 15-18. között kérvényben igényelhetik a számukra fenntartott helyeket. Bővebb felvilágosításért forduljanak a titkársághoz: telefonon, a 0265-266281 számon,
e-mailen: uat@uat.ro, vagy személyesen a Köteles Sámuel u. 6. szám alatt.


 

A FELVÉTELI IDŐSZAKA:

 

I. Magyar Művészeti Kar:

Beiratkozás: 2024. július 15-18.
Felvételi: 2024. július 22-26.

 

Eredmények: 2024. július 30-ig.

A bejutó jelentkezők hivatalos iratkozása: 2024. július 31-ig.

 

Figyelem!A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2024. Június 17.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro.

 

 1. Az iratkozás online történik. (www.szini.ro/felveteli/beiratkozas). A jelentkezők felelnek az előírt dokumentumok helyes feltöltéséért, aláírva ahol szükséges és beszkennelve. A jelenkezők felelnek a feltöltött dokumentumok hitelességéért, amelyeket utólag az iratkozási dossziéban is leadnak személyesen. !A külföldieknek külön van a jelentkezés, ők a KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE menüponton kell iratkozzanak.
 2.  ! Az online iratkozásnál az alábbi dokumentumokat kell feltölteni - olyan formátumokat készítsenek elő, amelyek terjedeme összesen nem haladja meg a 2 Mb-ot:

ALAPKÉPZÉS:
Fișa de înscriere  (Beiratkozási típuskérvény) 
Diploma de bac  (Érettségi oklevél) – elő- és hátlapja
Cartea de identitate (Személyazonossági igazolvány)
Certificatul de naștere (Születési bizonyítvány)
Adeverința medicală (Orvosi igazolás – családorvostól)
Certificatul de căsătorie  (Házassági bizonyítvány) – nem kötelző
Chitanța sau dovada plății taxei (Befizetési bizonylat – iratkozási díj)

Figyelem! A követelményekben előírt vizsgarepertoárt  az ott megadott e-mail címre kell elküldeni, az iratkozással egyidőben.
 

     3.   A bejutó jelentkezők személyesen kell a helyüket visszaigazolják a megadott határidőig, az iratkozási dosszié leadásával, amely az alábbi iratokat kell tartalmazza:

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. típuskérvény,

2. érettségi diploma vagy azzal egyenértékű diploma/bizonyítvány (eredeti); Azok a jelentkezők, akik 2024-ben érettségiznek, a felvételi iratkozásra végzős igazolást is hozhatnak az érettségi diploma helyett;

3. születési bizonyítvány – eredeti és fénymásolat;

4. személyazonossági igazolvány  - eredeti és fénymásolat;

5. orvosi bizonyítvány;

6. három fénykép (3/4-es méret);

7. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitűnik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja;

8. egyetemet végzett jelentkezőknek: egyetemi oklevél vagy azzal egyenértékű okmány (fénymásolat);

9. vizsgarepertoár (színész, bábszínész és mozgásművészet szakra jelentkezőknek)

10. házassági bizonyítvány (fénymásolat), szükség esetén;

11. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

12. egyéb igazolások, azoknak, akik a beiratkozási díj alóli felmentést kérik (tanügyben dolgozók gyermekei, árvák, gyermekotthonban neveltek, a forradalom áldozatainak gyermekei);

13. külföldi hallgatóknak – iratelismertetési igazolás – lásd a külföldi jelentkezőknek szóló tájékoztatót;

14. egy irattartó.

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ:  100 lej

 

TANDÍJ:

Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére:

Színpadi művészetek - színművészet, bábművészet, koreográfia, rendező szak: 3000 lej/tanév

Teatrológia  szak: 2000 lej/tanév

Audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, média szak: 2400 lej/tanév

Zene szak: 2000 lej/tanév

Látványtervező szak: 3000 lej/tanév

 

Külföldi állampolgároknak (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai):

- 750 EUR/hó (színpadi művészetek szakon)

- 420 EUR/hó (látványtervező és zene szakon)

- 950 EUR/hó (audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, média szakon)

 

       A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szervezett felvételi vizsgára érettségi diplomával (vagy ezzel egyenértékű irattal) rendelkezők jelentkezhetnek. 
       Azok a felvételizők, akik két szakra is felvételt nyertek a következőképpen folytathatják tanulmányaikat:
- ha az első szakon államilag támogatott helyre jutottak be (vagy korábban államilag támogatott helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tandíjat kell fizetniük;
- ha az első szakon költégtérítéses helyre jutottak be (vagy korábban költségétrítéses helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tanulhatnak államilag támogatott helyen, amennyiben ilyen helyre nyertek felvételt.

 

 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A MAGYAR MŰVÉSZETI KARON:

 

Szakterület: Színház- és előadásművészetek

A. SZÍNMŰVÉSZET szak: 

1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga): 

      a.) A zenei képesség és mozgáskészség felmérése, versmondás

      A vizsga menete: 

                Zenei képességek felmérése:

A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely a vizsgabizottság által kért feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalokból  (a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.). A vizsgarepertoárban szerepelnie kell egy kíséret nélküli (a capella)  dalnak,  valamint  egy-két kíséretes zenei alkotásnak (sanzon, kuplé, daljáték részlet, operett, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).  

Mozgáskészség felmérése:

A jelentkezőnek össze kell állítania egy maximum 2-3 perces rövid koreográfiát, melyet a bizottság kérésére el kell táncolnia. Továbbá el kell végeznie a vizsgabizottság által előírt feladatokat, melyek főként a mozgáskészség felmérésére irányulnak. Erre a vizsgára a tornafelszerelés kötelező.

       b.)   Versmondás:

              A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját  vizsgarepertoárjából.

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga):
Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére), improvizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra

A vizsga menete:
a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot;
b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget a saját vizsgarepertoárból;
c.) A jelentkező rövid színpadi jelenetet improvizál a vizsgabizottság által adott témára.

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe.

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint 2-3 éneket. A vizsgarepertoárt a felveteli.mmk@gmail.com címre kell beküldeni, az online iratkozással egyidőben, a név és a szak feltüntetésével.

 

B. BÁBMŰVÉSZET szak: 

1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga):

A zenei képesség, ritmusérzék és mozgás, valamint mozgatási készség felmérése, versmondás

A vizsga menete:

a.) A jelentkezőnek énekelnie és táncolnia kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dallamra (a

jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret vagy hangkazetta, hangszer használata),  majd egy báb vagy tárgy segítségével el kell végeznie a vizsgáztató bizottság által kért zenés, ill. ritmusgyakorlatokat. Erre a vizsgára  fekete mozgásruha és balettcipő használata kötelező;

b.) A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját

vizsgarepertoárjából.

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga):

Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére),

Bábimprovizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra

A vizsga menete:

a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot;

b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget

a saját vizsgarepertoárból;

c.) A jelentkező  egy bábu  vagy  tárgy  felhasználásával  rövid színpadi jelenetet rögtönöz a vizsgabizottság által megadott témára. [1]

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe.

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint egy-két éneket és dallamot (a táncpróbához). A vizsgarepertoárt a felveteli.mmk@gmail.com címre kell beküldeni, az online iratkozással egyidőben, a név és a szak feltüntetésével.

 

 • A színművészet és bábművészet szakra egyaránt jelentkezők számára nem kötelező két különböző vizsgarepertoár összeállítása.

Ha két jelentkező médiája azonos, a II. szakasz a) alpontjánál  elért jegyet vesszük tekintetbe.

 

C. RENDEZŐ szak: 

1. SZAKASZ (kizáró jellegű szóbeli vizsga):

Megfigyelőképesség, vizuális memória, alkotó képzelet, drámai érzék felmérése

A vizsga menete:

a) A jelentkezőnek elemeznie kell egy fényképet vagy festményt. A vizsga során a jelöltnek bizonyítania kell vizuális memóriáját, kreatív fantáziáját, azon képességét, hogy a képzeletbelit valóságosra fordítsa; hogy a képbe foglalt világot behatárolja; bizonyítania kell megfigyelő- és elemzőképességét, vizuális memóriáját (miután visszaadta a képet); meg kell ragadnia a közlés szándékát (hogy mit akart kifejezni a szerző, címet kell adnia a műnek);

b) Egy valóságos apróhirdetés elemzése. A vizsga célja a jelentkező alkotó képzeletének, drámai érzékének és azon képességének a felmérése, hogy valóságos élethelyzeteket és személyeket teremtsen, felépítsen egy, a hirdetés által sugallt drámai helyzetet (konkrét adatokkal, következtetésekkel, életrajzokkal, karakterekkel, viszonyokkal, stb.);

c) A vizsgarepertoár valamelyik drámájából választott szereplőnek a drámai szövegen kívüli helyzetben való elképzelése, a helyzet kiépítése; egy drámai szereplő pszichológiai elemzése, a történelmi-társadalmi környezet és valóság érzékelése;  a  színpadi képekben való gondolkodás képességének felmérése; a szereplők személyiségének ismerete, képzettársítás felmérése; azon képességének ellenőrzése, hogy  közvetlen kapcsolatot teremtsen két szereplő között, akik a dráma szövege szerint nem találkoznak, hogy javaslatot tegyen a szereposztásra, stb.

2. SZAKASZ (szóbeli és gyakorlati vizsga):

Drámaelemzés és színrevitel: egy drámai mű elemzése a felvételi vizsga anyagából; az elemzett dráma egyik részletének színrevitele

A vizsga első része egy drámai mű elemzéséből áll, a színpadi jelenetekbe való átültetés szándékával. A vizsga második részében a jelentkező színpadra viszi az elemzett drámai mű egy rövid részletét (amely a vizsgatételben szerepel)  a rendelkezésére álló szereposztással, díszlettel és kellékek felhasználásával. A vizsgabizottság biztosítja a jelentkezőknek a sokszorosított szövegeket és a tétel előkészítéséhez szükséges időt.

A rendezői szak kötelező vizsgaanyagát az egyetem székhelyén is lehet tanulmányozni.

Felvételi vizsgaanyag (vizsgarepertoár):

 1. Szophoklész: Antigoné
 2. W. Shakespeare: Hamlet
 3. J.B.P. Molière: Tartuffe
 4. A.P. Csehov: Ványa bácsi
 5. B. Brecht: A szecsuáni jólélek
 6. E. Ionesco: A kopasz énekesnő
 7. W. Gombrowitz: Yvonne, burgundi hercegnő
 8. Örkény István: Tóték
 9. Molnár Ferenc: Liliom

Ha két jelentkező médiája azonos, a rövid részlet színpadra vitelénél elért jegyet vesszük tekintetbe.

 

D. TEATROLÓGIA  szak: 

1. Motivációs levél* (amelyben a jelentkező bemutatkozik és részletezi, hogy milyen színházzal, olvasmányokkal kapcsolatos tapasztalatai vannak, megindokolja, hogy miért választja a szakon való tanulást, milyen távlati tervei vannak; minimum másfél oldal, azaz 3000 karakter, online benyújtandó) - 25%

2. Színházi műveltség felmérése -- szóbeli vizsga (tartalmazza egy előadásrészlet megtekintését és elemzését, valamint annak a felmérését, hogy a jelölt milyen színházi előadásokat látott, milyen drámákat olvasott, és hogyan vélekedik a látottakról és olvasottakról) - 25%

3. Érettségi átlag - 50%

Ajánlás: A felvételi vizsgára való felkészüléshez a következőket ajánljuk:
- minél több, a színházakban jelenleg élőben műsoron levő (vagy online látható) előadás megtekintését;
- a 9-12. osztályos magyar irodalom tankönyvekben szereplő drámák és a drámai műnemre vonatkozó leckék felfrissítését;
- a www.jatekter.rowww.szinhaz.net színházi oldalak böngészését.  

Ajánlott olvasmányok a felkészüléshez (online elérhetőek): 

1. William Shakespeare: Romeo és Júlia

2. J.B.P. Molière: A fösvény

3. A.P. Csehov: Három nővér

4. Molnár Ferenc: Liliom

5. Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja 

6. Örkény István: Tóték 

7. Gianina Cărbunariu: A tigris

8. Székely Csaba: Szeretik a banánt, elvtársak?  

 

*A motivációs levelet a jelentkezőnek a beiratkozással egyidőben el kell küldenie a teatrologiafelveteli@gmail.com címre. A jelentkező köteles a dokumentumhoz eredetiségi nyilatkozatot csatolni, amely tanúsítja, hogy a motivációs levél a saját, önálló munkájának eredménye.

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a színházi műveltség felmérésénél elért jegyet vesszük figyelembe.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem által szervezett Drámapálya verseny első három helyezettje a 2. szakasznál (Színházi műveltség felmérése) 10-es osztályzatot kap.

Szakterület: Vizuális művészetek

E. LÁTVÁNYTERVEZŐ szak: 

 1. SZAKASZ: kizáró jellegű – (elfogadott / elutasított)
- a képzőművészeti készségek illetve az alkotói fantázia felmérése:

a) egy színes kompozíció elkészítése, a vizsgáztató bizottság által kijelölt téma alapján (5 óra);

b) 6 db. gyorsvázlat, élő modell után (6x10 perc=1 óra);

2. SZAKASZ:
Egy, a versenyrepertoárban szereplő színmű díszlet- és jelmezterveinek elkészítése (3 óra).

Versenyrepertoár:
1. Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél
2. Molnár Ferenc: Liliom
3. William Shakespeare: Romeo és Júlia
4. Molière: Fösvény
5. Carlo Goldoni: Két úr szolgája
6. Cehov: Sirály
7. Eugen Ionesco: A kopasz énekesnő


Megjegyzés: A felvételizőknek az iratkozási héten le kell adniuk  egy személyes munkákból álló mappát (minimum 10 munka). A személyes mappát az eredményhirdetés után visszaadjuk a jelentkezőknek.

A felvételi vizsgán elfogadott kivitelezési technikák: ceruza, szén, tus, tempera, akvarell, akril, filctoll, színes ceruza, pasztell, vegyes technika.

A rajztáblát, bakot, papírt az egyetem biztosítja.

 

Szakterület: Film és média

F. AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ: FORGATÓKÖNYV- ÉS REKLÁMÍRÁS, MÉDIA szak:

1. SZAKASZ - Írásbeli vizsga a következő tantárgyból:
• Magyar nyelv és irodalom (IX. – XII. osztályos tananyag)
 

2. SZAKASZ - Szóbeli vizsga, amely során a következő képességeket vizsgáljuk:

 • Képalkotó képesség felmérése;
 • Egy (fiktív vagy valós) történet elmesélése képek segítségével;
 • Előítélet-mentes, objektív véleményalkotási képesség egy adott (fiktív vagy valós) helyzettel kapcsolatban;
 • Érvelési képesség felmérése;

A felvételi átlagjegy a következő elemekből áll:
- 40% az írásbeli vizsga jegye;
- 60% a szóbeli vizsga jegye.
Ha két jelentkező azonos átlagot ér el, a szóbeli vizsga jegye a döntő.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem által szervezett Sajtófotó pályázat első helyezettje nem kell részt vegyen a 2. Szakasz két felmérésén (Képalkotó képesség felmérése; Egy fiktív vagy valós történet elmesélése képek segítségével)

 

Szakterület: Zene

G. ZENE szak:

1. SZAKASZ (kizáró jellegű vizsga, sikeres vagy elutasított minősítéssel):     
Zenei képességek felmérése.
2. SZAKASZ (továbbjutók elméleti és gyakorlati vizsgája):  
A vizsga menete:
a). Szolfézs (kottaolvasás első látásra). A gyakorlat 12-24 ütemből áll, 2 előjegyzésig, 2-es, 3-as vagy 4-es ütembeosztással, violin- vagy basszuskulcs alkalmazásával.
b). Hangszerjáték. A felvételiző egy általa választott darabot játszik zongorán vagy valamilyen más harmonikus hangszeren (hárfán, gitáron vagy elektronikus billentyűs hangszeren). Az intézmény csak a zongorát biztosítja a jelölt számára. Ha a jelölt más hangszeren is játszik, meghatározott pontszámban előnyt élvez, de ez nem helyettesíti a fenti hangszerek valamelyikét.
c). Zeneelméleti alapismeretek írásbeli felmérése. A kérdések a következő témakörökből származhatnak:
hangköztan,  hangsorismeret,  hármashangzatok, ritmusképletek, ütemek, dinamikai jelek, tempójelzések.

Bibliográfia:
Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000
Victor Giuleanu: Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986
Victor Giuleanu által szerkesztett IX-XII. osztályos tankönyvek

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, az írásbeli próbán elért jegyet vesszük figyelembe.

 

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.