SZÍNMŰVÉSZET szak

Szakterület: Színház- és előadásművészetek

A marosvásárhelyi Művészeti Egyetem alappillérét képező színművészeti szakirány alap és magiszter képzésének célja olyan, megfelelő színházi műveltségű, értékes színművészek képzése, akik felkészültek a színpadi, film- és televíziós előadások szerepeinek eljátszására.

A képzés feladata a hallgatók tehetségének, művészi érzékenységének és kifejező eszköztárának fejlesztése. Az alapképzés nagy hangsúlyt fektet a színházművészeti alapismeretek elsajátítására, a kreatív színpadi gondolkodás, a verbális- és nonverbális kifejezési módozatok fejlesztésére az előadások színrevitelekor. Fontos célkitűzés továbbá a színházi szerepek megformálásához szükséges készségek és képességek elsajátítása: a színpadra állítási folyamat megtapasztalása, a szövegtől a színpadig eljutó alkotói fázisok kidolgozása a próbák és a nyilvános előadások során.

A színművészeti alkotómunka terén az Egyetem – az alkotói szabadság szellemében – feltételeket biztosít, a Stúdió gyakorlószínházban előadások bemutatására; évente színházi évadot szervez, a végzős diákok társulataival hazai és külföldi színházi fesztiválokon vesz részt, saját alapokból és saját szállítóeszközökkel biztosítva a részvevők utaztatását mind a belföldi, mind a külföldi kiszállásokra.

Az Intézmény tanárai, munkatársai olyan neves, komoly eredményeket felmutató művészek, akik a pedagógusi pálya mellett a hazai és nemzetközi színházi életben is fontos szerepet töltenek be.

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga): 

      a.) A zenei képesség és mozgáskészség felmérése, versmondás

      A vizsga menete: 

                Zenei képességek felmérése:

A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely a vizsgabizottság által kért feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalokból  (a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.). A vizsgarepertoárban szerepelnie kell egy kíséret nélküli (a capella)  dalnak,  valamint  egy-két kíséretes zenei alkotásnak (sanzon, kuplé, daljáték részlet, operett, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).  

              Mozgáskészség felmérése:

A jelentkezőnek össze kell állítania egy maximum 2-3 perces rövid koreográfiát, melyet a bizottság kérésére el kell táncolnia. Továbbá el kell végeznie a vizsgabizottság által előírt feladatokat, melyek főként a mozgáskészség felmérésére irányulnak. Erre a vizsgára a tornafelszerelés kötelező.

       b.)   Versmondás:

              A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját  vizsgarepertoárjából.

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga):
Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére), improvizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra

A vizsga menete:
a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot;
b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget a saját vizsgarepertoárból;
c.) A jelentkező rövid színpadi jelenetet improvizál a vizsgabizottság által adott témára.

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe.

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint 2-3 éneket. A vizsgarepertoárt a felveteli.mmk@gmail.com címre kell beküldeni, az online iratkozással egyidőben, a név és a szak feltüntetésével.